Uczelnie facebook Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) - Praca socjalna - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Praca socjalna
Cena za semestr od 2900 zł od od od 2900 zł
    - spec. Animacja społeczności lokalnej i streetworking nowość!
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Doradca i asystent socjalny
Cena za semestr od 2900 złzł od od od
    - spec. Organizator pomocy społecznej
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Praca socjalna z rodziną nowość!
Cena za semestr od od od od 3100 złzł
    - spec. Praca socjalna z seniorami
Cena za semestr od od od od 3100 złzł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Praca socjalna
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3200 - 3300 zł semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2900 - 3100 zł semestr


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - magisterskie uzupełniające stacjonarne
   - magisterskie uzupełniające niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Praca socjalna

Studia na kierunku praca socjalna są odpowiedzią na silnie manifestujące się problemy społeczne. Komplikujące się losy jednostek i ich rodzin w obszarze życia społecznego wskazują wyraźną potrzebę przygotowania wysokiej klasy specjalistów, posiadających kompetencje w zakresie niesienia pomocy i wsparcia tym, którzy nie radzą sobie z trudnościami pojawiającymi się w zastanej rzeczywistości.

Podstawą programu studiów jest ogólna wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz wiedza specjalistyczna z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. W toku edukacji studenci uzyskują umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. W ramach zajęć poznają różne metody oraz techniki prowadzenia działań pomocowych, interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów. Uczą się dostrzegać przyczyny pojawiających się patologii społecznych i uzyskują wgląd w procesy prowadzące do marginalizacji społecznej jednostek. Studenci osiągają kompetencje w zakresie rozpoznawania problemów ludzi na różnych etapach ich życia, m.in. osób pochodzących z zaniedbanych środowisk, doświadczających przemocy, chorych, opuszczonych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych. Zdobywają kluczowe kompetencje pomocowe, które stanowią podstawę działań socjalnych prowadzących jednostki objęte opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W ramach programu Erasmus zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych mogą zrealizować semestr lub rok studiów na uczelniach zagranicznych.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku praca socjalna otrzymują tytuł zawodowy licencjata i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

 

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij