Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

 Wrocławarrow

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» Wydział Przyrodniczo-Technologiczny  » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny    » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny  » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny    » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny        » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny    » Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Cena za semestr od 2050 od 2050 od 2050

    - agrobiznes           - agrobiznes                

    - biotechnologia stosowana roślin           - biotechnologia stosowana roślin                

    - ekonomia     - ekonomia       - ekonomia                 - ekonomia       - ekonomia

Cena za semestr od 2050 od 2050

    - medycyna roślin           - medycyna roślin                

    - ochrona środowiska           - ochrona środowiska       - ochrona środowiska           - ochrona środowiska       - ochrona środowiska

Cena za semestr od 2050 od 2050

    - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami           - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami                

    - ogrodnictwo           - ogrodnictwo               - ogrodnictwo    

    - podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim           - podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim                

Cena za semestr od 1900 EUR

    - rolnictwo           - rolnictwo       - rolnictwo           - rolnictwo       - rolnictwo

Cena za semestr od 2050 od 2050

    - technika rolnicza i leśna           - technika rolnicza i leśna       - technika rolnicza i leśna           - technika rolnicza i leśna       - technika rolnicza i leśna

Cena za semestr od 2050 od 2050

    - zarządzanie i inżynieria produkcji           - zarządzanie i inżynieria produkcji               - zarządzanie i inżynieria produkcji    

Ranking popularności kierunków 2016/2017

l.k/m kierunek nazwa uczelni

9.14 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.78 Biologia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

wszystkie kierunki

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Tryb studiów Cena (zł) Za okres

niestacjonarne sobotnio-niedzielne2050semestr

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (rodzaje i tryby studiów)


   - licencjackie stacjonarne
   - licencjackie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - inżynierskie stacjonarne
   - inżynierskie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
   - magisterskie uzupełniające stacjonarne
   - magisterskie uzupełniające niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Agrobiznes

Studia na kierunku agrobiznes przygotowują do świadczenia usług doradczych, do pracy w administracji rolnej oraz do pracy charakterze menadżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku agrobiznes jest przygotowany do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego. Łączy wiedzę rolniczą z umiejętnościami zarządzania w agrobiznesie. Celem kształcenia jest także poznanie praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem w agrobiznesie. Kierunek agrobiznes poprzez odpowiednie zróżnicowanie programu kształcenia harmonijnie łączy w sobie elementy wiedzy przyrodniczej z nowoczesnym modelem biznesowym, dając w przyszłości jego absolwentowi możliwość realizacji ścieżki kariery zawodowej zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Bardzo dobre relacje kadry dydaktyczno-naukowej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z szeroko rozumianym biznesem Dolnego Śląska gwarantują oprócz zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej realizację krótko i długoterminowych praktyk w najlepszych ośrodkach regionu i kraju.

 

Biotechnologia stosowana roślin

Studia na kierunku biotechnologia stosowana roślin przygotowują specjalistów do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także do prowadzenia własnych firm w zakresie mikro rozmnażania roślin. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach hodowlanych w kraju i zagranicą, w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie. Absolwent studiów na kierunku biotechnologia stosowana roślin jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej a także zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku produktów roślinnych.

 

Studia ekonomia

Kierunek studiów ekonomia posiada profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku będą zdobywali rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci będą wyspecjalizowani w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej. Będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych oraz administracji gospodarczej.

 

Studia medycyna roślin

Studia na kierunku medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów oraz umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Uzyskana na studiach wiedza pozwala na skuteczne i bezpieczne dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadnione ograniczanie czynników szkodliwych i podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych.

 

Studia ochrona środowiska

Studenci tego kierunku uzyskują wszechstronne wykształcenie w zakresie ochrony środowiska obejmujące również zagadnienia związane z zagospodarowaniem i urządzaniem terenów wiejskich oraz wiedzą w ramach wybranej specjalizacji (np. ochrona gleb, ochrona wód, ekologia rolnicza). Studia na kierunku ochrona środowiska stwarzają możliwość podjęcia pracy np. w ośrodkach doradztwa rolniczego, wydziałach ochrony środowiska, administracji terenowej, biurach projektów, laboratoriach specjalistycznych, jednostkach gospodarczych.

 

Studia odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami dysponuje wiedzą techniczną i przyrodniczą, która umożliwia rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych. Studia przygotowują specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Absolwent powinien umieć ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej uzyskania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich segregacji, utylizowania i zagospodarowania. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwenta przygotowuje go do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego. Absolwent jest też przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów.

 

Studia ogrodnictwo

Absolwent kierunku ogrodnictwo będzie dysponował poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Powinien mieć ponadto wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych oraz zakładania i utrzymania terenów zieleni, a także umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej i znać język obcy, umożliwiający korzystanie z literatury w zakresie ogrodnictwa. Absolwenci kierunku ogrodnictwo będą mieli opanowane metody prowadzenia doświadczeń oraz niezbędnych analiz chemicznych, jak również być zdolni do przygotowania publikacji z zakresu prowadzonych badań. Powinni również dysponować pogłębioną wiedzą z wybranych dyscyplin humanistycznych.

 

Studia rolnictwo

Absolwent studiów na kierunku rolnictwo zdobywa wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Program studiów zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, znajomości ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Studenci tego kierunku będą nabywali umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Na kierunku rolnictwo funkcjonują specjalizacje magisterskie: agronomia, ekologiczne podstawy i skutki nawożenia, gleboznawstwo, hodowla roślin i nasiennictwo, rolnictwo górskie i agroturystyka, ochrona roślin, doradztwo rolnicze. Ta duża liczba specjalizacji pozwala na kształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz zwiększa szansę na znalezienie pracy. Wielu studentów kierunku rolnictwo odbywa praktyki w Niemczech, Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii i Szwajcarii.

 

Studia technika rolnicza i leśna

Studenci kierunku technika rolnicza i leśna uzyskują specjalistyczne wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie biologiczno-przyrodniczych podstaw rolnictwa, techniki (przykładowo: mechaniki i wytrzymałości, części maszyn, technologii materiałów, pojazdów i maszyn rolniczych, technologii napraw itp.) oraz nowoczesnych metod marketingu i zarządzania.
Zdobyta wiedza i umiejętności sprawiają, że absolwenci tego kierunku są zatrudnieni w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych, handlu oraz organizacjach działających na rzecz rolnictwa.

 

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz zarządzania i organizacji produkcji rolniczej. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej.

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są dobrze zorientowani w specyfice środowiska wiejskiego i przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

arrow_left Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu arrow_right

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Walka ze stresem? Wygraj ją raz na zawsze!

Walka ze stresem? Wygraj ją raz na zawsze!

Nie możesz spać na myśl o czekającej Cię publicznej prezentacji? Trzę ...

więcej

Studia za granicą

Studia za granicą

Studia za granicą stają się coraz bardziej popularne. Młodzi ludzie cor ...

więcej

Język rosyjski – TELC B1

Język rosyjski – TELC B1

Język rosyjski staje się coraz bardziej popularny, a zapotrzebowanie n ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.