Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 Warszawaarrow

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
mail

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie

ul. Jagiellońska 82F

telefon

tel.: 22 262 88 88

fax.: 22 262 88 01

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura wnętrz Architektura wnętrz   Architektura wnętrz                  

Cena za semestr od 3000 od od od

Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne   Bezpieczeństwo wewnętrzne                 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Cena za semestr od 2400 od od od 2400

Budownictwo       Budownictwo   Budownictwo            

Cena za semestr od od 2550 od od

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość   Finanse i rachunkowość                 Finanse i rachunkowość

Cena za semestr od 2400 od od od 2400

Informatyka       Informatyka   Informatyka            

Cena za semestr od od 2600 od od

Transport       Transport   Transport            

Cena za semestr od od 2550 od od

Wydział Zamiejscowy w Płońsku     Wydział Zamiejscowy w Płońsku                 Wydział Zamiejscowy w Płońsku

Cena za semestr od 1600 od od od 1600

Zarządzanie Zarządzanie   Zarządzanie                 Zarządzanie

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

o Uczelni...

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym.

Uczelnia widnieje w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju.


Atuty UTH:

 • 26 lat tradycji,
 • ponad 29 tysięcy absolwentów,
 • zajęcia na kierunkach inżynieryjnych odbywają się we własnych, profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz pracowniach ITS, PIMOT, IBDiM,
 • umowy współpracy z wieloma firmami i instytucjami branżowymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży,
 • wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS),
 • atrakcyjny system stypendialny i pomocy socjalnej,
 • uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus,
 • dobrze wyposażone kampusy, z dostępem do komputerów, WIFI,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • aktywnie wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy,
 • duży wybór zajęć sportowych,
 • dogodne warunki finansowania dla Studentów,
 • prężnie działający Samorząd Studentów, organizujący akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe,
 • jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek, nastawiona na nowe technologie, dysponująca czytnikami książek elektronicznych, bogatym zasobem e-booków oraz oferująca dostęp do wielu elektronicznych baz danych.

 • Nasz atut to także akademicka atmosfera.
  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Zasady rekrutacji

  Biura Rekrutacji:
  Kampus Jagiellońska
  : tel. (22) 262 88 88, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
  Kampus Jerozolimskie: tel. (22) 539 19 19, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
  Wydział Zamiejscowy w Płońsku: tel.: 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl

  Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury",
  • oryginał lub odpis dyplomu licencjata (wraz z kserokopią suplementu) – dotyczy tylko kandydatów na studia II stopnia (magisterskie),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
  • 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 35 x 45 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Inżynieryjny).


  Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz podpisać i odebrać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

  UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni. 

  Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

  1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
  2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
  3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
  4. rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w biurze rekrutacji formularze rekrutacyjne, a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów.
  5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.


  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał świadectwa dojrzałości,
  tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
  • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
  • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
  • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Dbamy o Twoją karierę!

  Akademickie Biuro Karier stanowi „pomost” w relacjach między środowiskiem akademickim, a światem biznesu i rynkiem pracy. Oferta Biura Karier skierowana jest do studentów i absolwentów oraz do pracodawców.

  Istotą działalności Biura Karier jest zapewnienie studentom i absolwentom Uczelni jak najlepszych warunków i możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe.

  Celem działalności Biura Karier jest:

  • pomoc absolwentom Uczelni w poszukiwaniu pracy poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z pracodawcami oraz gromadzenie informacji o stypendiach, studiach podyplomowych i kursach zawodowych;
  • pomaganie studentom i absolwentom w planowaniu ich kariery zawodowej.


  Zadania Biura Karier:

  1) dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  2) pozyskiwanie i udostępnianie studentom i absolwentom oferty pracy oraz staży zawodowych;
  3) budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni oraz promocja jej absolwentów wśród pracodawców. Biuro Karier organizuje: prezentacje firm na Uczelni, wizyty studyjne, debaty, spotkania networkingowe oraz reprezentuje Uczelnię na konferencjach i spotkaniach branżowych, targach pracy itp.;
  4) budowanie relacji z rynkiem pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
  5) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni m.in. poprzez poradnictwo, z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń zawodowych, poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy,
  6) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
  7) obsługa wszystkich etapów działalności związanej z realizacją studenckich praktyk zawodowych;
  8) prowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni;
  9) prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów Uczelni;
  10) aktywne poszukiwanie „talentów” wśród studentów oraz umożliwianie im udziału w otwartych projektach rekrutacyjnych; monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Program Erasmus

  Program Erasmus to europejski program wymiany studentów, którego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

  Korzyści dla studentów – uczestników programu Erasmus:

  • zdobycie wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji społecznych w zagranicznym ośrodku akademickim,
  • zdobycia doświadczenia zawodowego, które na wymagającym międzynarodowym rynku pracy, jest nie do przecenienia,
  • podniesienie kompetencji językowych,
  • nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni,
  • poznanie kultury materialnej, zwyczajów i relacji międzyludzkich w kraju pobytu,
  • zdobyte umiejętności i kwalifikacje w międzynarodowym środowisku zwiększają szanse absolwenta uczelni na zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i zagranicznych.

  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  arrow_left Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie arrow_right

  POLECAMY UCZELNIE

  AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
  Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
  Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

  Informatyk : Trzy kroki do kariery

  Informatyk : Trzy kroki do kariery
  Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Studia we Francji

  Studia we Francji

  Studia we Francji wiążą się z mnóstwem... atrakcji! Nie bez powododu prze ...

  więcej

  Język portugalski - DAPLE

  Język portugalski - DAPLE

  DALPE (Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira)to certyfikat, kt ...

  więcej

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  formularz kontaktowy