Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 Wrocławarrow

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu
mail

53-648 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Inowrocławska 56

telefon

tel.: 71 795 03 93, 71 795 03 99

fax.: 71 795 03 88

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Administracja   Administracja                  

Cena za semestr od 2000 zł

Fizjoterapia Fizjoterapia   Fizjoterapia                  

Cena za semestr od 2400 zł

Informatyka       Informatyka   Informatyka            

Cena za semestr od 2400 zł

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

O Uczelni


Misją Uczelni WSIZ "Copernicus" jest umożliwienie studentowi zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności jej wykorzystania, poprzez przyjazną ofertę nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości w dziedzinie fizjoterapii, informatyki i administracji, a także innych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej. Technika nie może być wartością samą w sobie, a dopiero twórcze pragnienia człowieka nadają jej odpowiedni wymiar. Wspólny wysiłek społeczności Uczelni pozwala dostosować się nie tylko do ustawicznych przekształceń świata zewnętrznego, lecz także zmian zachodzących w oczekiwaniach pracodawców.

Rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz tworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji daje gwarancję, że absolwent uczelni jest człowiekiem otwartym na zmiany. Zdobyta wiedza specjalistyczna i rozwijana wrażliwość na wartości ogólnoludzkie, pomoże absolwentom w rozwiązywaniu trudnych i skomplikowanych problemów współczesnego świata, a otwartość i tolerancja przy zapewnionym dostępie do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku, umożliwi zdobycie lepszych miejsc pracy. Mamy pełną świadomość, że aktywność nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która wychowuje i przekazuje swoją wiedzę studentom, przy stale zwiększającej się dbałości o jakość nauczania jest gwarancją, że wielu absolwentów weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji naszej gospodarki.

 

Dlaczego warto studiować w WSIZ Copernicus


• Społeczność Uczelni uczestniczy czynnie w realizacji idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego określonego w Deklaracji Bolońskiej.

Uczelnia wdrożyła Krajowe Ramy Kwalifikacji i kontynuuje ideę „Uczenia się Przez Całe Życie”.Uczelnia zachęca osoby, którym z różnych przyczyn nie udało się ukończyć studiów, do ich kontynuacji i zakończenia z sukcesem.Uczelnia uznaje udokumentowany dorobek studenta zdobyty także poza jej murami.

• Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę zgodności działania Uczelni z przepisami prawa. Kontrola stwierdziła: Programy kształcenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu na kierunkach administracja, informatyka i fizjoterapia zawierają efekty kształcenia zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Dnia 15 maja 2013 roku Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, pozytywnie oceniła skontrolowaną działalność w zakresie zgodności działania organów Uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także z treścią uzyskanego pozwolenia na działalność z uwzględnieniem przyjętych kryteriów legalności, celowości i rzetelności. Przemyślany program studiów: nacisk położony jest na to, aby zdobywana przez studentów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne miały bieżące odniesienie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i żeby miały charakter praktyczny. Dzięki temu absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy.

Absolwent kierunku Informatyka poznaje wielosemestralną ścieżkę certyfikacyjną technologii CISCO połączoną z możliwością zdania egzaminów Cisco Certified Network Administrator, ma możliwość zdobycia dyplomów ukończenia autoryzowanych kursów Microsoftu z zakresu systemów operacyjnych Windows, systemów LINUX oraz IBM iSeries, z zakresu transakcyjnych i sieciowych baz danych MS SQL Server.

Absolwent kierunku Administracja poznaje zagadnienia z dziedziny prawa i administracji, w tym administracji publicznej Unii Europejskiej, gospodarowania zasobami środowiska, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka oraz neutralizacji skażeń i kreowania polityki proekologicznej, zarządzania urzędem zgodne ze standardami Unii Europejskiej oraz zapewnienia większej efektywności funkcjonowania jednostek administracji publicznej, a także prywatnych podmiotów gospodarczych.

Absolwent kierunku Fizjoterapia poznaje dynamicznie rozwijającą się dziedzinę współczesnej medycyny, leczenia ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia i likwidacji procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom. Zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z pacjentem w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Wszyscy absolwenci mają szansę uzyskania w naszej Uczelni Certyfikatu językowego TELC - dokumentu potwierdzającego umiejętności posługiwania się danym językiem obcym w określonym obszarze tematycznym np. język biznesowy, język techniczny.

Nasi Absolwenci z powodzeniem kontynuują studia zdobywając tytuły magisterskie w dowolnie wybranej uczelni.

Przyjazna atmosfera: jest ważnym atutem uczelni. Osoby studiujące u nas to ludzie sympatyczni i otwarci. Studenci, wykładowcy, władze uczelni i pracownicy administracji tworzą jedną wielką rodzinę. Każdy student jest traktowany indywidualnie, zarówno w odniesieniu do zdolności, jak i w razie problemów. Naszą dewizą jest wykorzystanie czasu na uczelni i ukończenie studiów w wyznaczonym terminie. Studia u nas są wciąż kameralne, student jest traktowany podmiotowo, jest stały kontakt z nauczycielami akademickimi i organami uczelni. U nas student ma swoje prawa.

• Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ma bardzo dobrą lokalizację, 10 minut spacerem od centrum (z dobrym dojazdem), możliwość taniego posiłku w pobliżu.

Studia najwyższej jakości: w trosce o wysoki poziom nauczania szczególnie starannie dobiera się pracowników naukowo – dydaktycznych. Dzięki najlepszym wykładowcom i doświadczonym praktykom, wysoki poziom kształcenia w uczelni dwukrotnie potwierdzony został przez pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Uczymy przedsiębiorczości i praktycznych umiejętności, służą temu m. in. współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi, warsztaty dydaktyczne prowadzone przez specjalistów – praktyków.

Stwarzamy możliwość indywidualizacji studiów m. in. poprzez elastyczne kształtowanie planu i programu studiów, wybór specjalności i przedmiotów fakultatywnych, konwersatoria, seminaria i indywidualne konsultacje. Kładziemy nacisk na wysokiej jakości praktyczne formy zajęć: laboratoria, warsztaty, ćwiczenia, case study.

Pomoc materialna: studenci korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sporcie, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób z niepełnosprawnością, zapomóg. Uczelnia pomaga w uzyskaniu preferencyjnych kredytów studenckich (z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa).

Kilkanaście lat istnienia - oznacza uczelnię stabilną, doświadczoną w pomocy studentom.

Kilka tysięcy absolwentów świadczy o zaangażowaniu naszej kadry, by dobrze i ciekawie uczyć. Dbamy o to by nasza kadra naukowa składała się z najlepszych specjalistów.

Dobre przygotowanie do pracy: solidne wykształcenie, specjalności i specjalizacje odpowiadające wymaganiom rynku pracy, praktyki zawodowe w kraju i zagranicą, Biuro Karier służące fachową pomocą, tradycja i prestiż – wszystko to ułatwia wejście na rynek pracy.

Umożliwiamy osobom posiadającym doświadczenie zawodowe ukończenie studiów w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Uznajemy efekty uzyskane w procesie samokształcenia, w wykonywanej pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach i szkoleniach, w ramach wolontariatu, Osoby które zdobyły doświadczenie zawodowe poza systemem edukacji formalnej, realizują program kształcenia w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskane efekty. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw)

 

Studia podyplomowe


Akademia sieciowa Cisco

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Testowanie oprogramowania

Testowanie stanowi bardzo ważną część projektów programistycznych jako jedna z podstawowych metod zapewniania jakości procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania. Celem studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu testowania oprogramowania w różnych fazach cyklu jego tworzenia, wdrażania, użytkowania i utrzymania. Szczegółowe bloki tematyczne poruszane w ramach poszczególnych przedmiotów opisane są poniżej.

Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET

Studia w sposób kompleksowy przygotowują do programowania w środowisku .NET Framework. W zakresie merytorycznym szkolenia znajdują się najnowsze stosowane obecnie technologie: LINQ, Microsoft Cloud, technologie Mobilne, najnowsze rozwiązania z całego zakresu .NET Framework. Studia startują jednak od samych podstaw (tworzenie prostych aplikacji okienkowych i webowych w C#.NET) i w sposób całościowy przygotowują do wykonywania zawodu programisty.

Projektowanie i wdrażanie wirtualnej infrastruktury IT

Celem studiów podyplomowych „Projektowanie i wdrażanie wirtualnej infrastruktury IT” jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu technologii Cisco, Microsoft i Vmware.

 

Proces Boloński


Społeczność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu uczestniczy czynnie w realizacji idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego zapoczątkowanej w Deklaracji Bolońskiej. Dzięki zaangażowaniu władz Uczelni, środowiska akademickiego i studentów udaje się stopniowo zmieniać i doskonalić proces kształcenia.

Podstawą Procesu Bolońskiego są deklaracje i komunikaty sygnowane są przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach uczestniczących w Procesie i określające kierunki przemian.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w roku akademickim 2005/2006 wprowadziła na wszystkich kierunkach studiów nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS - European Credit Transfer System). Pierwszy stopień kształcenia obejmuje trzyletnie studia, umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Absolwent może kontynuować naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia (magisterskich), a następnie na trzyletnich lub czteroletnich studiach doktoranckich.

System kształcenia w naszej Uczelni charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów. Pozwala studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Europie i na świecie, a także odbywać część studiów za granicą lub zdobywać tam kolejne stopnie wykształcenia.

Wprowadzając boloński system kształcenia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu identyfikuje się z ideą utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i uznaje za słuszne cele zawarte we Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, podpisanej w Bolonii w 1999 roku.

Boloński system kształcenia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu to:

• możliwość studiowania według programów indywidualnych i indywidualnej organizacji studiów;
• możliwość odbywania części studiów w innej wybranej uczelni;
• czytelny system transferu punktów kredytowych (ECTS) ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów;
• kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy;
• tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów;
• oferta kształcenia w językach obcych z możliwością uzyskania certyfikatu TELC;
• możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych;
• współpraca w zakresie nowelizacji programów kształcenia;
• współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia;
• propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w liczbie ponad 30, dzięki programowi Leonardo da Vinci uczestniczyli w zagranicznych praktykach zorganizowanych na Wyspach Brytyjskich.

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu zapewnia studentom wszystkich naukę języka angielskiego z możliwością uzyskania w Uczelni certyfikatu TELC.

W Uczelni funkcjonuje wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

 • Aneta

  Moją przygodę z WSIiZ Copernicus we Wrocławiu zakończyłam kilka lat temu. Myślę, że uczelnia zdecydowanie wyróżnia się na tle innych wrocławskich placówek edukacyjnych, głównie za sprawą doświadczonych wykładowców, nowoczesnych programów edukacyjnych oraz dzięki budowaniu pozytywnych relacji ze studentami. Studia na kierunku Administracja pozwoliły mi na realizację celów zawodowych i zdobycie stanowiska kierowniczego w dobrej firmie. Czas spędzony w murach uczelni zawszę będę miło wspominać.
  2017-09-12 14:45:21
 • Michał

  Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku Informatyka i o uczelni mogę się wypowiadać w samych pozytywach :) Obciążenie materiałem nie było duże, więc spokojnie można było się przygotować do egzaminów i przy odrobinie zaangażowania zdać je za pierwszym podejściem. Uczelnia uczy systematyczności, praktycznej wiedzy i nastawienia na rozwój. Wykładowcy potrafią zmotywować i dodać energii do działania. Zdobycie dyplomu pozwala na szybkie znalezienie dobrej pracy niemalże we wszystkich sektorach gospodarki. Zdecydowanie polecam uczelnię!
  2017-09-11 12:26:35
 • Maglalena

  Studia skończyłam kilka lat temu i wspominam je bardzo dobrze :) Uczelnia ma kilka dużych plusów, przede wszystkim znakomita kadra, nastawienie na rozwój i stwarzanie wielu możliwości studentom. Szkoła zdecydowanie dla tych co chcą osiągnąć w życiu coś więcej niż tylko zdobycie kolejnego papierka. Po uzyskaniu dyplomu nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy.
  2017-09-10 19:01:52

arrow_left Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu arrow_right

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szlifuj swoje kompetencje, a znajdziesz zatrudnienie

Szlifuj swoje kompetencje, a znajdziesz zatrudnienie

Jeśli zastanawiasz się, jakie wymogi powinieneś spełnić, aby być ...

więcej

Studia w Danii

Studia w Danii

W szeregu słów kojarzących się z Danią powinno się znaleźć, obok sł ...

więcej

Język portugalski - DIPLE

Język portugalski - DIPLE

Osoby uczące się języka portugalskiego z pewnością rozpoczęły naukę ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.