Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

 Wrocławarrow

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu
mail

53-648 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Inowrocławska 56

telefon

tel.: 71 795 03 93, 71 795 03 99

fax.: 71 795 03 88

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Administracja   Administracja                  

Cena za semestr od 2000 zł

Fizjoterapia Fizjoterapia   Fizjoterapia                  

Cena za semestr od 2400 zł

Informatyka       Informatyka   Informatyka            

Cena za semestr od 2400 zł

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

O Uczelni


Misją Uczelni WSIZ "Copernicus" jest umożliwienie studentowi zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności jej wykorzystania, poprzez przyjazną ofertę nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości w dziedzinie fizjoterapii, informatyki i administracji, a także innych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej. Technika nie może być wartością samą w sobie, a dopiero twórcze pragnienia człowieka nadają jej odpowiedni wymiar. Wspólny wysiłek społeczności Uczelni pozwala dostosować się nie tylko do ustawicznych przekształceń świata zewnętrznego, lecz także zmian zachodzących w oczekiwaniach pracodawców.

Rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz tworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji daje gwarancję, że absolwent uczelni jest człowiekiem otwartym na zmiany. Zdobyta wiedza specjalistyczna i rozwijana wrażliwość na wartości ogólnoludzkie, pomoże absolwentom w rozwiązywaniu trudnych i skomplikowanych problemów współczesnego świata, a otwartość i tolerancja przy zapewnionym dostępie do narzędzi, dzięki którym mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku, umożliwi zdobycie lepszych miejsc pracy. Mamy pełną świadomość, że aktywność nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która wychowuje i przekazuje swoją wiedzę studentom, przy stale zwiększającej się dbałości o jakość nauczania jest gwarancją, że wielu absolwentów weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji naszej gospodarki.

 

Dlaczego warto studiować w WSIZ Copernicus


• Społeczność Uczelni uczestniczy czynnie w realizacji idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego określonego w Deklaracji Bolońskiej.

Uczelnia wdrożyła Krajowe Ramy Kwalifikacji i kontynuuje ideę „Uczenia się Przez Całe Życie”.Uczelnia zachęca osoby, którym z różnych przyczyn nie udało się ukończyć studiów, do ich kontynuacji i zakończenia z sukcesem.Uczelnia uznaje udokumentowany dorobek studenta zdobyty także poza jej murami.

• Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę zgodności działania Uczelni z przepisami prawa. Kontrola stwierdziła: Programy kształcenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu na kierunkach administracja, informatyka i fizjoterapia zawierają efekty kształcenia zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Dnia 15 maja 2013 roku Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, pozytywnie oceniła skontrolowaną działalność w zakresie zgodności działania organów Uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także z treścią uzyskanego pozwolenia na działalność z uwzględnieniem przyjętych kryteriów legalności, celowości i rzetelności. Przemyślany program studiów: nacisk położony jest na to, aby zdobywana przez studentów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne miały bieżące odniesienie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i żeby miały charakter praktyczny. Dzięki temu absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy.

Absolwent kierunku Informatyka poznaje wielosemestralną ścieżkę certyfikacyjną technologii CISCO połączoną z możliwością zdania egzaminów Cisco Certified Network Administrator, ma możliwość zdobycia dyplomów ukończenia autoryzowanych kursów Microsoftu z zakresu systemów operacyjnych Windows, systemów LINUX oraz IBM iSeries, z zakresu transakcyjnych i sieciowych baz danych MS SQL Server.

Absolwent kierunku Administracja poznaje zagadnienia z dziedziny prawa i administracji, w tym administracji publicznej Unii Europejskiej, gospodarowania zasobami środowiska, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka oraz neutralizacji skażeń i kreowania polityki proekologicznej, zarządzania urzędem zgodne ze standardami Unii Europejskiej oraz zapewnienia większej efektywności funkcjonowania jednostek administracji publicznej, a także prywatnych podmiotów gospodarczych.

Absolwent kierunku Fizjoterapia poznaje dynamicznie rozwijającą się dziedzinę współczesnej medycyny, leczenia ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia i likwidacji procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom. Zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z pacjentem w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Wszyscy absolwenci mają szansę uzyskania w naszej Uczelni Certyfikatu językowego TELC - dokumentu potwierdzającego umiejętności posługiwania się danym językiem obcym w określonym obszarze tematycznym np. język biznesowy, język techniczny.

Nasi Absolwenci z powodzeniem kontynuują studia zdobywając tytuły magisterskie w dowolnie wybranej uczelni.

Przyjazna atmosfera: jest ważnym atutem uczelni. Osoby studiujące u nas to ludzie sympatyczni i otwarci. Studenci, wykładowcy, władze uczelni i pracownicy administracji tworzą jedną wielką rodzinę. Każdy student jest traktowany indywidualnie, zarówno w odniesieniu do zdolności, jak i w razie problemów. Naszą dewizą jest wykorzystanie czasu na uczelni i ukończenie studiów w wyznaczonym terminie. Studia u nas są wciąż kameralne, student jest traktowany podmiotowo, jest stały kontakt z nauczycielami akademickimi i organami uczelni. U nas student ma swoje prawa.

• Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ma bardzo dobrą lokalizację, 10 minut spacerem od centrum (z dobrym dojazdem), możliwość taniego posiłku w pobliżu.

Studia najwyższej jakości: w trosce o wysoki poziom nauczania szczególnie starannie dobiera się pracowników naukowo – dydaktycznych. Dzięki najlepszym wykładowcom i doświadczonym praktykom, wysoki poziom kształcenia w uczelni dwukrotnie potwierdzony został przez pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Uczymy przedsiębiorczości i praktycznych umiejętności, służą temu m. in. współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi, warsztaty dydaktyczne prowadzone przez specjalistów – praktyków.

Stwarzamy możliwość indywidualizacji studiów m. in. poprzez elastyczne kształtowanie planu i programu studiów, wybór specjalności i przedmiotów fakultatywnych, konwersatoria, seminaria i indywidualne konsultacje. Kładziemy nacisk na wysokiej jakości praktyczne formy zajęć: laboratoria, warsztaty, ćwiczenia, case study.

Pomoc materialna: studenci korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sporcie, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób z niepełnosprawnością, zapomóg. Uczelnia pomaga w uzyskaniu preferencyjnych kredytów studenckich (z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa).

Kilkanaście lat istnienia - oznacza uczelnię stabilną, doświadczoną w pomocy studentom.

Kilka tysięcy absolwentów świadczy o zaangażowaniu naszej kadry, by dobrze i ciekawie uczyć. Dbamy o to by nasza kadra naukowa składała się z najlepszych specjalistów.

Dobre przygotowanie do pracy: solidne wykształcenie, specjalności i specjalizacje odpowiadające wymaganiom rynku pracy, praktyki zawodowe w kraju i zagranicą, Biuro Karier służące fachową pomocą, tradycja i prestiż – wszystko to ułatwia wejście na rynek pracy.

Umożliwiamy osobom posiadającym doświadczenie zawodowe ukończenie studiów w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Uznajemy efekty uzyskane w procesie samokształcenia, w wykonywanej pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach i szkoleniach, w ramach wolontariatu, Osoby które zdobyły doświadczenie zawodowe poza systemem edukacji formalnej, realizują program kształcenia w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskane efekty. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw)

 

Studia podyplomowe


Akademia sieciowa Cisco

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Testowanie oprogramowania

Testowanie stanowi bardzo ważną część projektów programistycznych jako jedna z podstawowych metod zapewniania jakości procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania. Celem studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu testowania oprogramowania w różnych fazach cyklu jego tworzenia, wdrażania, użytkowania i utrzymania. Szczegółowe bloki tematyczne poruszane w ramach poszczególnych przedmiotów opisane są poniżej.

Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET

Studia w sposób kompleksowy przygotowują do programowania w środowisku .NET Framework. W zakresie merytorycznym szkolenia znajdują się najnowsze stosowane obecnie technologie: LINQ, Microsoft Cloud, technologie Mobilne, najnowsze rozwiązania z całego zakresu .NET Framework. Studia startują jednak od samych podstaw (tworzenie prostych aplikacji okienkowych i webowych w C#.NET) i w sposób całościowy przygotowują do wykonywania zawodu programisty.

Projektowanie i wdrażanie wirtualnej infrastruktury IT

Celem studiów podyplomowych „Projektowanie i wdrażanie wirtualnej infrastruktury IT” jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu technologii Cisco, Microsoft i Vmware.

 

Proces Boloński


Społeczność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu uczestniczy czynnie w realizacji idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego zapoczątkowanej w Deklaracji Bolońskiej. Dzięki zaangażowaniu władz Uczelni, środowiska akademickiego i studentów udaje się stopniowo zmieniać i doskonalić proces kształcenia.

Podstawą Procesu Bolońskiego są deklaracje i komunikaty sygnowane są przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach uczestniczących w Procesie i określające kierunki przemian.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w roku akademickim 2005/2006 wprowadziła na wszystkich kierunkach studiów nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS - European Credit Transfer System). Pierwszy stopień kształcenia obejmuje trzyletnie studia, umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Absolwent może kontynuować naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia (magisterskich), a następnie na trzyletnich lub czteroletnich studiach doktoranckich.

System kształcenia w naszej Uczelni charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów. Pozwala studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Europie i na świecie, a także odbywać część studiów za granicą lub zdobywać tam kolejne stopnie wykształcenia.

Wprowadzając boloński system kształcenia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu identyfikuje się z ideą utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i uznaje za słuszne cele zawarte we Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, podpisanej w Bolonii w 1999 roku.

Boloński system kształcenia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu to:

• możliwość studiowania według programów indywidualnych i indywidualnej organizacji studiów;
• możliwość odbywania części studiów w innej wybranej uczelni;
• czytelny system transferu punktów kredytowych (ECTS) ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów;
• kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy;
• tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów;
• oferta kształcenia w językach obcych z możliwością uzyskania certyfikatu TELC;
• możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych;
• współpraca w zakresie nowelizacji programów kształcenia;
• współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia;
• propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu w liczbie ponad 30, dzięki programowi Leonardo da Vinci uczestniczyli w zagranicznych praktykach zorganizowanych na Wyspach Brytyjskich.

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu zapewnia studentom wszystkich naukę języka angielskiego z możliwością uzyskania w Uczelni certyfikatu TELC.

W Uczelni funkcjonuje wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

arrow_left Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu arrow_right

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Umowa-zlecenie ze składami ZUS – zmiana na lepsze?

Umowa-zlecenie ze składami ZUS – zmiana na lepsze?

Likwidacja nadużyć, zwiększenie ochrony i próba ograniczenia patologii, któ ...

więcej

Studia w Wielkiej Brytanii

Studia w Wielkiej Brytanii

- Co roku na brytyjskie uczelnie kandyduje średnio aż 2500 Polaków – ...

więcej

Język portugalski - DIPLE

Język portugalski - DIPLE

Osoby uczące się języka portugalskiego z pewnością rozpoczęły naukę ...

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy